202006.24
0

Ochrona danych osobowych w czasie epidemii COVID-19

Walka z epidemią COVID-19 koronawirusa rodzi wątpliwości do zakresu i charakteru przetwarzania danych osobowych.

Do tych wątpliwości odniósł się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w oświadczeniu na stronie internetowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/138/1456

Wyraził on stanowisko, że przepisy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 w Polsce są zgodne z rozporządzeniem RODO.

Jak wskazano w motywie 46 rozporządzenia RODO:

Przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Żywotny interes innej osoby fizycznej powinien zasadniczo być podstawą przetwarzania danych osobowych Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich wyłącznie w przypadkach, gdy ewidentnie przetwarzania tego nie da się oprzeć na innej podstawie prawnej.

Niektóre rodzaje przetwarzania mogą służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą, na przykład gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.