202102.08
0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw


• Celem Tarczy 2.0 jest pomoc finansowa dla firm z 54 branż, najbardziej poszkodowanych, które musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19.
• Wartość programu to łącznie 13 mld zł.
Termin składania wniosków: 15 stycznia – 28 lutego 2021 r.

• Wnioski należy składać za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej, które w imieniu PFR:
a) przyjmują Wnioski i Odwołania;
b) przekazują Beneficjentom Decyzje;
c)zawierają Umowy Subwencji Finansowych, działając w charakterze pełnomocników PFR;
d) dokonują na rzecz Beneficjentów, po uprzednim otrzymaniu odpowiednich środków od PFR, wypłat Subwencji Finansowych.
• Dla najbardziej poszkodowanych branż istnieje możliwość umorzenia pełnej kwoty subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia.
• Środki z Subwencji Finansowej mogą zostać przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej przez Beneficjenta działalności gospodarczej.

Udział w Programie 2.0 może wziąć Wnioskodawca, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

a) jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawo Przedsiębiorców wpisanym do KRS albo CEIDG;
b) posiada status Mikrofirmy albo MŚP w rozumieniu Regulaminu (uwaga ta definicja uwzględnia przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i różni się od definicji Mikro i MŚP wynikającej z art. 7 Prawa Przedsiębiorców);
c) odnotowuje spadek Przychodów o minimum 30% w okresie: (I) od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub (II) od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
d) warunek dotyczący MŚP – odnotowuje spadek Przychodów o minimum 30% w okresie: (I) od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub (II) od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
e) prowadził działalność gospodarczą łącznie w obu datach, tj. na dzień: (I) 31 grudnia 2019 r. oraz (II) złożenia Wniosku;
f) nie posiadał zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 31 grudnia 2020 roku lub na dzień złożenia Wniosku, przy czym zaległości w rozumieniu Regulaminu nie będą stanowić: (I) rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, (II) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub (III) złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tarcz antykryzysowych;
g) na dzień składania Wniosku nie otworzył likwidacji na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, nie złożył wniosku o wykreślenie z CEIDG oraz wobec którego, na dzień składania Wniosku, nie zostało otwarte: (I) postępowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego lub (II) postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego;
h) posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz którego główny Beneficjent Rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML, co do zasady (wyjątki opisano Regulaminie), nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03 w wersji uwzględniającej zmiany ogłoszone 7 października 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 331/3);
i) na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia Wniosku wykonywał działalność gospodarczą w jednym lub więcej wskazanych przez PFR kodów PKD (lista kodów PKD uaktualniana przez Radę Ministrów – informacje na stronie internetowej PFR).

 Tarcza 2.0 dla Mikrofirm

• 1. Aby wyliczyć kwotę Subwencji Finansowej dla Mikrofirmy, należy wskazać:
a) liczbę Osób Zatrudnionych na dzień 30 września 2020 r. – zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia maksymalnej kwoty Subwencji Finansowej dla Mikrofirmy nie może być większe niż 9 Osób Zatrudnionych (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy);
b) wielkość spadku Przychodów w okresie:
I. od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; lub
II. od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
• 2. Wysokość kwoty Subwencji Finansowej możliwej do otrzymania przez Mikrofirmę, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi:
a) 18.000 PLN / Osobę Zatrudnioną – gdy spadek większy lub równy 30%
b) 36.000 PLN / Osobę Zatrudnioną – gdy spadek większy lub równy 60%
• 3. Kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikrofirma, w żadnym przypadku nie może być wyższa niż:
a) 36.000 PLN – na Osobę Zatrudnioną według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r.;
b) 72.000 PLN – na Osobę Zatrudnioną według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma otrzymała wsparcie w ramach Programu 1.0 – podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na Osobę Zatrudnioną w ramach Programu 2.0 i Programu 1.0
• 4. Maksymalna kwota subwencji to 324.000 PLN
• 5. Istnieje możliwość umorzenia w całości udzielonej subwencji finansowej w przypadku utrzymania przez Mikrofirmę:
a) działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji; oraz
b) średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020.
• 6. Weryfikacja w zakresie spełnienia przez Mikrofirmę warunku umorzenia Subwencji Finansowej zostanie dokonana przez PFR w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 kwietnia 2022 r.

 Tarcza 2.0 dla małych i średnich firm (MŚP)

• 1. Aby wyliczyć kwotę Subwencji Finansowej dla MŚP, należy wskazać:
a) wysokości Kosztów Stałych, przy czym Koszty Stałe:
I. za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zostaną wykazane w oparciu o rzeczywiste dane wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych MŚP; lub
II. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. zostaną wykazane w oparciu o predykcję dokonaną przez MŚP wedle swojej najlepszej wiedzy jednakże w sytuacji, gdy w chwili składania Wniosku dostępne są dane rzeczywiste wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych MŚP za część tego okresu, MŚP zobowiązane jest wykazać wysokość Kosztów Stałych za część tego okresu w oparciu o dane rzeczywiste; oraz
b) wielkości spadku Przychodów w okresie:
I. od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku Przychodów za ten okres w oparciu o dane rzeczywiste; lub
II. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r., przy czym MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku Przychodów za ten okres w oparciu o predykcję dokonaną przez MŚP wedle swojej najlepszej wiedzy jednakże w sytuacji, gdy w chwili składania Wniosku dostępne są dane rzeczywiste za część tego okresu, MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku Przychodów w oparciu o dane rzeczywiste.
• 2. O subwencje mogą ubiegać się firmy zatrudniające do 249 pracowników, których obroty wynoszą poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro,
• 3. Odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku.
• 4. Odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019r.
5. Wysokość Subwencji Finansowej, która jest możliwa do uzyskania przez MŚP, nie może być w żadnym przypadku wyższa niż:
a) 70% Kosztów Stałych wykazanych przez MŚP za okresy wskazane w pkt 1a.
b) 72.000 PLN – na Osobę Zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r.;
c) 144.000 PLN- na Osobę Zatrudnioną Osobę według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy MŚP otrzymało wsparcie w ramach Programu 1.0 – podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na Osobę Zatrudnioną w ramach Programu 2.0 i Programu 1.0;
• 6. Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln PLN.
• 7. Istnieje możliwość umorzenia w całości udzielonej subwencji finansowej pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:
a) utrzymania przez MŚP działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Beneficjenta nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji;
b) rozliczenia przez MŚP nadwyżki otrzymanej Subwencji Finansowej w terminie po 31
października 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r.; oraz
c) Koszty Stałe oraz wysokość Przychodów wskazane we Wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty Subwencji Finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

Źródło: pfrsa.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy Państwa do kontaktu.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin programu Tarczy Finansowej 2.0 znajdą Państwo w poniższych linkach:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf