Prawo telekomunikacyjne

Przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów międzyoperatorskich, w tym umów o połączeniu sieci, umów na dostęp BSA oraz WLR, umów LLU, PSI, umów dzierżawy łączy, umowy kolokacji. Przygotowywanie regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych i umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Prowadzenie postępowań przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej a wcześniej Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym.

Prawo związane z grami losowymi

Doradztwo oraz kompleksowa obsługa podmiotów zajmujących się grami losowymi, w tym zakładów wzajemnych, postępowania w sprawie wydania zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych poczynając od etapu tworzenia spółki prawa handlowego w oparciu o wymogi ustawowe.

Prawo energetyczne

Wszelkie aspekty regulacyjne jak koncesje, taryfy, obowiązki sprawozdawcze względem regulatora, dostęp do sieci, przyłączanie do sieci, kwestie majątku niezbędnego do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa energetycznego jak też kwestie umów o dostarczanie energii elektrycznej.

Prawo szkolnictwa wyższego

Obsługa prawna w zakresie bieżącej obsługi szkoły wyższej, przygotowanie oraz ocena prawna wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych dla jednostek naukowych związanych m.in. z Polską Akademią Nauk.

Postępowania przed organami, sądowe i administracyjne

Doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych, w tym w sprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości oraz wszystkimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Reprezentujemy też Klientów w postępowaniach karnych w szczególności podmioty gospodarcze występujące w charakterze pokrzywdzonego.

Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów i kontraktów funkcjonujących w obrocie gospodarczym

Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów i kontraktów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Świadczymy usługi prawne w ramach elektronicznego postępowania upominawczego oraz paczki pozwów.

Paliwa płynne, akcyza, aspekty techniczne

Praktyczne porady dotyczące budowy, eksploatacji stacji, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać stacje paliw oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów. Doradztwo oraz sporządzanie wniosków o udzielenie, zmianę, przedłużenie koncesji na obrót, magazynowanie i wytwarzanie paliw ciekłych. Porady prawne dotyczące funkcjonowania składów podatkowych, dokumentacji związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi, kontroli produkcji paliw i biopaliw, zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do paliw ciekłych oraz przygotowywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego.