202012.02
0

USTAWA ANTYPRZEMOCOWA

W dniu  30.11.2020 roku weszła w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – tzw. Ustawa Antyprzemocowa – mowa tutaj o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i szeregu innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 956).

Ustawa zakłada min. dodanie do Ustawy o policji art. 15 aa ust. 1, który stanowi:

Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „nakazem”, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „zakazem”.

A także dodanie do Ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych art. 18a ust. 1, zgodnie z którym:

Żołnierz Żandarmerii Wojskowej ma prawo wydać wobec żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, stosującego przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, zwanego dalej „osobą stosującą przemoc w rodzinie”, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „nakazem”, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „zakazem”.

Nakaz i zakaz mogą być stosowane łącznie i są natychmiast wykonalne.

Z powyższych przepisów wynika przyznanie funkcjonariuszom policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnienia do wydawania wobec sprawcy nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakazu zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia.

Ponadto w art. 15ab ust. 1 Ustawy o policji oraz w art. 18b ust. 1 Ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych pojawił się zapis zgodnie z którym:

Policjant/ Żołnierz Żandarmerii Wojskowej wydaje nakaz lub zakaz:
1) podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub
2) w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności zgłoszenia przez:
a) osobę dotkniętą przemocą w rodzinie lub
b) kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.

Wydany nakaz lub zakaz będzie obowiązywał przez 14 dni od dnia wydania, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

Dodany w Kodeksie wykroczeń art. 66b. wskazuje m.in., że :
Kto nie stosuje się do:
1) wydanego przez Policję, na podstawie art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956), lub Żandarmerię Wojskową, na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956), nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,(…)
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Znowelizowana treść Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje usprawnienie przebiegu postępowania sądowego, które powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od dnia wydania wniosku. Sprawniejsza procedura będzie możliwa m.in. dzięki temu, że pisma procesowe będzie mogła doręczać policja lub żandarmeria wojskowa, a nie jedynie poczta dla zapewnienia szybkości postępowania. Policja będzie też zobowiązana udzielać sądowi wszelkiej pomocy w dążeniu do szybkiego zakończenia sprawy, np. przy ustaleniu adresu świadka, na co wskazują przepisy zawarte w Części pierwszej, księgi drugiej, tytule II dziale 1a (dział dodany):

Art.5606 § 1-3 KPC: Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia szybkości postępowania, sąd może dokonywać doręczeń przez Policję lub Żandarmerię Wojskową.
Doręczeń, o których mowa w § 1, Policja lub Żandarmeria Wojskowa dokonuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia, za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, na formularzu określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 131 § 2.
Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, Policja lub Żandarmeria Wojskowa ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Z dokonanych ustaleń Policja lub Żandarmeria Wojskowa sporządza notatkę, którą przekazuje sądowi zlecającemu doręczenie.Podstawa prawna: USTAWA z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 956)