202005.06
0

TARCZA FINANSOWA – PFR

WSPARCIE FINANSOWE DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
W RAMACH TARCZY FINANSOWEJ POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA

1. Kto może skorzystać z dofinansowania?

Beneficjentami programu wsparcia mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z dofinansowania:

1) Trzeba odnotować spadek obrotów co najmniej o 25 %;
2) Trzeba zatrudniać co najmniej 1 pracownika poza właścicielem.

Z dofinansowania w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy.

Mikroprzedsiębiorca musi spełniać następujące warunki:

1) zatrudnia co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników, z wyłączeniem właściciela,
2) jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2.000.000 EUR.

Mały i średni przedsiębiorca (dalej również: „MŚP”) w rozumieniu regulaminu programu wsparcia to przedsiębiorca, który zatrudnia do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 EUR, przy czym nie jest Mikrofirmą lub nie jest Beneficjentem Programu DP (tarcza finansowa dla dużych firm).

Zgodnie z założeniami Programu, na potrzeby ustalenia statusu Mikrofirmy i MŚP pracownikami są osoby związane z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Przy określaniu statusu przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę również wyniki finansowe i zatrudnienie w przedsiębiorstwach powiązanych zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG.

W przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy udział) – nie dotyczy to publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek venture capital, osób fizycznych lub grupy osób fizycznych prowadzących regularną działalność inwestycyjną jako tzw. „anioły biznesu”, o ile całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego.

Przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane, gdy:

1) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
2) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
3) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
4) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Relacja partnerstwa między przedsiębiorstwami zachodzi wtedy, gdy przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

Wskazane wyżej powiązania mogą zachodzić również za pośrednictwem innych przedsiębiorstw, oraz osób fizycznych i ich grup, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych.

2. Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać subwencję od Polskiego Funduszu Rozwoju?

O subwencję finansową może ubiegać się przedsiębiorca będący Mikrofirmą na dzień 31 grudnia 2019 r. spełniający łącznie następujące warunki:

1. Zatrudnia na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, co najmniej 1 Pracownika, z wyłączeniem właściciela, oraz jego roczny obrót lub suma bilansowa za rok 2019 nie przekracza kwoty 2 mln EUR. Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia bazowej kwoty subwencji finansowej, ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. albo na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim (wg wyboru Mikrofirmy).
Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia bazowej kwoty subwencji finansowej dla Mikrofirmy w żadnym przypadku nie może być wyższe nić 9 Pracowników.

Pracownikiem jest osoba fizyczna:
– która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z Mikrofirmą w stosunku pracy i została zgłoszona przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia pracodawcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
– współpracująca z Mikrofirmą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia lub umowy o dzieło), która była zgłoszona przez Mikrofirmę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.

Oznacza to, że w przypadku obliczania stanu zatrudnienia potrzebnego do wyliczenia kwoty maksymalnej subwencji dla mikroprzedsiębiorcy decydującym kryterium jest opłacanie przez niego składek na ZUS, a nie podstawa zatrudnienia – inaczej niż w przypadku ustalania statusu mikroprzedsiębiorcy lub MŚP, gdzie do zatrudnionych wlicza się tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

2. Odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca albo analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (wg wyboru Mikrofirmy).

3. Na dzień składania wniosku nie otworzył likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz wobec którego, na dzień składania wniosku, nie zostało otwarte:
postępowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego.

4. Posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

W przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, informacja o beneficjencie rzeczywistym powinna wynikać z tego rejestru.

5. Prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

6. Co do zaległości podatkowych i wobec ZUS:

1) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku; albo
2) nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r.; albo
3) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku, przy czym: rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość; oraz

7. Nie prowadzi działalności w zakresie:

1) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
2) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; lub
3) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

O subwencję finansową może ubiegać się przedsiębiorca będący MŚP na dzień 31 grudnia 2019 r. spełniający analogiczne warunki jak mikroprzedsiębiorcy.

Sposób wyliczenia kwoty subwencji:
Dla mikroprzedsiębiorców jest ona uzależniona od spadku obrotów w 3 grupach: spadek między 25 % a 50 % – kwota bazowa 12 000 PLN, spadek między 50 % a 75 % – kwota bazowa 24 000 PLN, spadek powyżej 75 % – kwota bazowa 36 000 PLN.

Kwota subwencji uzależniona jest również od liczby zatrudnionych (do 9 osób).

Kwota udzielonej subwencji stanowi iloczyn kwoty bazowej według wysokości spadku obrotów u danego mikroprzedsiębiorcy oraz liczby zatrudnionych osób.

Obliczona w ten sposób kwota subwencji może wynieść maksymalnie 324 000 PLN.

Z kolei maksymalna kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać MŚP, jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów MŚP ze sprzedaży w 2019 r. oraz zależy od spadku przychodów ze sprzedaży w związku z COVID-19 w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku względem: miesiąca kalendarzowego odpowiadającego mu w roku poprzednim albo miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Kwoty Subwencji Finansowej mogą przyjąć: 4%, 6% lub 8% wartości przychodów ze sprzedaży przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%.

Obliczona w ten sposób kwota subwencji może wynieść maksymalnie 3 500 000 PLN.

3. Jak wygląda procedura składania wniosku o subwencję?

Wniosek składa się za pośrednictwem banku.

Uprawniona do złożenia wniosku jest osoba reprezentująca Spółkę w banku.

Jeżeli jest to osoba, która nie zasiada w Zarządzie Spółki, to do złożenia wniosku i zawarcia umowy z Polskim Funduszem Rozwoju potrzebuje pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji danego przedsiębiorcy.

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do regulaminu programu wsparcia.

Wniosek składa zawsze tylko jedna osoba, nawet jeżeli zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy do jego reprezentowania uprawnione są łącznie dwie osoby – jeżeli wniosek składa jedna z tych osób, to potrzebuje ona pełnomocnictwa – załącznik nr 2 do regulaminu programu wsparcia, tak jak osoba trzecia – udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy.

Wraz z wnioskiem podpisuje się umowę o udzielenie wsparcia z Polskim Funduszem Rozwoju – za pośrednictwem banku.

We wniosku składa się oświadczenia dotyczące stanu zatrudnienia u przedsiębiorcy oraz jego sytuacji finansowej.

Wysokość obrotów analizowana jest co do zasady na podstawie przepisów o podatku VAT, w tym na podstawie plików JPK oraz deklaracji VAT-7.

Z tego powodu, jeżeli u przedsiębiorcy występuje miesięczne rozliczenie podatku VAT, a będzie on chciał za podstawę wniosku przyjąć wysokość obrotów w kwietniu 2020 r., to konieczne będzie w takiej sytuacji wcześniejsze złożenie deklaracji VAT za kwiecień 2020 r. i odczekanie co najmniej 4 dni kalendarzowych ze złożeniem wniosku (tak żeby dotarł on już do urzędów weryfikujących deklaracje przed złożeniem wniosku).

W przypadku uzyskania subwencji należy do 31 grudnia 2020 r. dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej wniosek i podpisującej umowę do reprezentowania przedsiębiorcy:

1. W przypadku działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca składa wniosek i podpisuje umowę we własnym imieniu – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. W przypadku członka zarządu przedsiębiorcy, który ma prawo do samodzielnego reprezentowania przedsiębiorcy – informację odpowiadającą pełnemu odpisowi KRS przedsiębiorcy.
3. W innym przypadku, także w sytuacji gdy reprezentacja w spółce jest wieloosobowa – w związku z tym, że wniosek i umowę może podpisać w każdym przypadku tylko jedna osoba – pełnomocnictwo, które stanowi załącznik nr 2 do regulaminu programu wsparcia.
4. Ponadto należy złożyć oświadczenie dotyczące zawartej z Polskim Funduszem Rozwoju umowy – stanowi ono załącznik nr 3 do regulaminu wsparcia (podpisuje osoba umocowana na podstawie pełnomocnictwa, przedsiębiorca występujący w imieniu własnym jako działalność gospodarcza lub członek zarządu umocowany do jednoosobowej reprezentacji przedsiębiorcy zgodnie z KRS).
5. Pełnomocnictwo oraz oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie jest to profil zaufany ePUAP) lub w formie pisemnej notarialnie poświadczonym podpisem.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, jak wynika z doświadczenia pozytywnie rozpatrzonych wniosków, przelew subwencji na konto następuje w bardzo krótkim czasie.